Gå til sidens indhold

Højesteret

06 nov 2020

Højesteret

Kautionists modregning i konkursbo

Direktør, eneejer og kautionist kunne modregne i konkursbo med det beløb, han havde betalt til banken til nedbringelse af selskabets gæld

Sag BS-33202/2019-HJR
Dom afsagt den 6. november 2020

A
mod
X A/S under konkurs ved kurator, advokat Boris Frederiksen

A, som var direktør og eneejer af X A/S, havde i 2013 påtaget sig en kautionsforpligtelse for selskabet over for Spar Nord Bank. I 2015 indgik A en forligsaftale med banken, hvorefter en gæld på ca. 1.3 mio. kr. ved akkordering blev nedskrevet. I 2016 blev X A/S taget under konkursbehandling.

A blev ved landsrettens dom pålagt at betale ca. 1,4 mio. kr. til X A/S under konkurs. Sagen for Højesteret angik, om A kunne foretage modregning i konkursboet med ca. 1.3 mio. kr., der ifølge hans oplysninger var et tilgodehavende, han havde i selskabet efter at have indfriet dets gæld til Spar Nord Bank. Sagen angik desuden, om A kunne modregne med et beløb på ca. 388.000 kr., som hans selskab, Y A/S, kort før konkursen havde indbetalt til X A/S.

For Højesteret var det bevist, at A som led i forligsaftalen havde betalt 725.000 kr. til Spar Nord Bank. Højesteret udtalt bl.a., at det måtte have formodningen for sig, at betalingen var sket med baggrund i kautionsforpligtelsen og ikke som en overdragelse af en fordring til underkurs. A kunne derfor modregne, men alene med de 725.000 kr., som han reelt havde betalt.

Derudover fastslog Højesteret, at der ikke kunne ske identifikation mellem A og selskabet Y A/S, hvorfor A ikke kunne modregne med det beløb, Y A/S havde betalt til X A/S.

Landsrettens dom ændredes således, at A kunne modregne med 725.000 kr.

Læs hele dommen i sag BS-33202/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-33202/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-33202/2019-HJR (pdf)