Gå til sidens indhold

Højesteret

30 nov 2020

Højesteret

Om sagsomkostninger

Der var ikke grundlag for at ændre landsrettens afgørelse om sagsomkostninger i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening

Sag BS-40611/2019-HJR

Kendelse afsagt den 30. november 2020

A
og
B
mod
A/B X

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet om sagsomkostninger for byretten i en sag, hvor A og B var blevet ekskluderet fra en andelsboligforening. A og B var ved byrettens dom af 21. marts 2019 blevet pålagt at betale sagsomkostninger til foreningen på 22.810 kr. til dækning af retsafgift. Afgørelsen om sagsomkostninger blev af andelsboligforeningen kæret til Østre Landsret, som ved kendelse af 23. maj 2019 pålagde A og B at betale sagsomkostninger til foreningen for byretten med 114.360 kr. (heraf rets- og berammelsesafgift på 44.360 kr.).

Andelsboligforeningen havde på grundlag af værdien af A og B’s andel i foreningen opgjort sagens værdi til 1.836.210 kr. A og B havde ikke haft bemærkninger til opgørelsen af sagens værdi, men havde gjort gældende bl.a., at sagen på tidspunktet for hovedforhandlingen reelt kun vedrørte sagens omkostninger. Højesteret fandt, at tvisten for byretten vedrørte berettigelsen af andelsboligforeningens eksklusionsbeslutning og således ikke alene sagens omkostninger. Som sagen var forelagt, lagde Højesteret andelsboligforeningens opgørelse af sagens værdi til grund, og Højesteret tog således ikke stilling til, om det var med rette, at sagens værdi i en sag af den foreliggende karakter var opgjort på grundlag af den pågældende andels værdi.

Højesteret fandt ikke grundlag for at fritage A og B for helt eller delvist at betale sagsomkostninger.

På den anførte baggrund fandt Højesteret, at sagsomkostningerne for byretten var passende fastsat, og Højesteret stadfæstede derfor landsrettens afgørelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-40611/2019 (pdf)