Gå til sidens indhold

Højesteret

02 nov 2020

Højesteret

Om tiltaltes adgang til at nedlægge selvstændig påstand om formildelse

Landsretten skulle have tilladt T at nedlægge selvstændig formildelsespåstand, når anklagemyndigheden efter ankefristens udløb havde anket til formildelse

Sag 44/2020
Dom afsagt den 2. november 2020.

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i en række overtrædelser af bl.a. lovgivningen om euforiserende stoffer. Sagen angik for Højesteret, om T kunne nedlægge en selvstændig påstand om formildelse, når byrettens dom af anklagemyndigheden efter ankefristens udløb var anket til landsretten til formildelse. I bekræftende fald angik sagen endvidere straffastsættelsen.

Højesteret fandt, at der ved anklagemyndighedens anke efter ankefristens udløb til fordel for tiltalte, ikke er adgang for tiltalte til at iværksætte kontraanke. Det er imidlertid et fast princip i strafferetsplejen, at domstolene ved sanktionsvalg og strafudmåling ikke er bundet af parternes tilkendegivelser, men frit tager stilling hertil inden for rammerne af den rejste tiltale og den begrænsning, der følger af princippet om, at der ikke kan idømmes en strengere straf end ved den indankede dom, hvis der alene er anket med påstand om formildelse. Hvis anklagemyndigheden anker til formildelse med en nærmere angivelse af, hvilken strafudmåling anklagemyndigheden anser for passende, er tiltalte derfor ikke afskåret fra at nedlægge en selvstændig påstand om formildelse med angivelse af, hvilken strafudmåling tiltalte anser for passende.

Landsretten skulle derfor have tilladt T at nedlægge en selvstændig påstand om formildelse.

Højesteret fandt, at der henset til oplysningerne om T’s forstraffe og personlige forhold i øvrigt ikke var anledning til at formilde straffen.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 44/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 44/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 44/2020 (pdf)