Gå til sidens indhold

Højesteret

05 nov 2020

Højesteret

Om virkningerne af fri proces ved kære

Bevilling af fri proces til førelse af en sag i byretten omfattede behandlingen af et kæremål iværksat af modparten

Sag BS-14925/2020-HJR

Kendelse afsagt den 5. november 2020

A
mod
B

A havde fået fri proces for byretten i en sag, hvor han var sagsøgt af køberen af en andelslejlighed, B. Under sagens forberedelse havde B kæret en kendelse, hvorved byretten havde givet A medhold i indsigelser mod et skønstema. Ved landsrettens kendelse fik B medhold, og A blev pålagt at betale 2.500 kr. i kæremålsomkostninger til B.

Spørgsmålet for Højesteret var, om den bevilgede fri proces omfattede behandlingen af kæremålet.

Højesteret henviste til retsplejelovens § 331, stk. 5, hvorefter virkningerne af fri proces også omfatter behandlingen af sagen i 2. og 3. instans, såfremt sagen er indbragt for højere ret af modparten og den part, der har fri proces, helt eller delvist har fået medhold i den foregående instans. Højesteret fandt, at denne bestemmelse eller princippet i bestemmelsen også finder anvendelse på kæremål, hvorved modparten har indbragt en kendelse for højere ret, efter at den part, der har fri proces, helt eller delvist har fået medhold ved den påkærede kendelse i den foregående instans, og denne har nedlagt påstand om afvisning eller stadfæstelse.

Kæresagen mod A var herefter omfattet af den fri proces. Statskassen blev pålagt at betale de sagsomkostninger, som B var blevet tilkendt af landsretten, og sagen blev hjemvist til landsretten til fastsættelse af salær til A’s beskikkede advokat.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-14925/2020 (pdf)