Gå til sidens indhold

Højesteret

17 dec 2020

Højesteret

Fri proces

H skulle erstatte statskassen udgifterne ved fri proces efter ægtefælleskifte, som var afsluttet ved, at parterne havde genoptaget samlivet

Sag 80/2020
Kendelse afsagt den 10. december 2020

H
mod
M

H havde anmodet skifteretten om hjælp til bodeling med sin fraseparerede ægtefælle, M. Skifteretten meddelte H fri proces og beskikkede en advokat for hende. Efter knap tre år meddelte parterne, at de havde genoptaget samlivet, hvorfor separationen bortfaldt, og bobehandlingen blev afbrudt.

Skifteretten pålagde herefter H at erstatte statskassen udgifterne ved den fri proces. H protesterede over dette og henviste bl.a. til, at hun fortsat var uformuende og uden indkomst, at hun ikke havde afgivet urigtige oplysninger af væsentlig betydning, og at det ikke skyldtes hendes forhold, at parternes skilsmisse ikke var blevet en realitet.

Højesteret udtalte, at genoptagelsen af samlivet indebar, at de forudsætninger, skifteretten havde lagt til grund for meddelelse af fri proces for H, måtte anses for bristet, både for så vidt angik de økonomiske forhold og de subjektive forhold. Dette burde H snarere end statskassen bære risikoen for, hvorfor hun skulle erstatte statskassen udgifterne ved den fri proces.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 80/2020 (pdf)