Gå til sidens indhold

Højesteret

07 feb 2020

Højesteret

Manglende retlig interesse

Der forelå ikke længere en konkret, aktuel retstvist mellem parterne i en sag om rentevilkårs rimelighed, og sagen blev derfor afvist

Sag 60/2019
Kendelse afsagt den 7. februar 2020

A
mod
Repay Finance A/S

A optog i december 2016 et lån hos Repay Finance A/S. Der opstod efterfølgende tvist mellem parterne om, hvorvidt rentevilkårene for lånet var urimelige og derfor skulle nedsættes.

Østre Landsret fandt ved kendelse af 11. januar 2019, at der ikke var grundlag for at fastslå, at kredit- og morarenten for lånet skulle nedsættes, jf. kreditaftalelovens § 22. A kærede med Procesbevillings­nævnets tilladelse kendelsen til Højesteret.

A betalte i maj 2019 sin gæld til Repay Finance A/S. Der forelå ikke oplysning om, at betalingen skete med forbehold om tilbagesøgning, eller at der i øvrigt var knyttet vilkår til betalingen.

Højesteret fandt på den baggrund, at der ikke længere var en konkret, aktuel retstvist mellem parterne og afviste derfor sagen.

Læs hele kendelsen i sag 60/2019 (pdf)