Gå til sidens indhold

Højesteret

06 feb 2020

Højesteret

Værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligationer

Skattemæssig værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligatio­ner skulle ske på andet grund­lag end obligationernes børskurs. Ikke grundlag for at tilsidesætte skat­temyndig­hedernes skønsmæssige ansættelse

Sag 153/2017
Dom afsagt den 6. februar 2020

NTC Parent S.a.r.l.
mod
Skatteministeriet

Sagen angik, om den skattemæssige værdiansættelse efter lagerprincippet i kurs­gevinstloven pr. 31. december 2008 af gæld, der påhvilede NTC i henhold til børsnote­re­de virksom­heds­obli­­­­gationer, skulle ske på grundlag af børs­kur­sen den 20. december 2007, eller om SKAT var berettiget til at fastsætte kursen skøns­mæs­sigt. Hvis SKAT var berettiget hertil, var spørgsmå­let, om der var grundlag for at tilside­sætte det skøn, som SKAT havde foretaget.

Højesteret fandt, at der ikke efter kursgevinst­loven eller dens forarbejder er grundlag for at antage, at børs­kursen skal anvendes ved opgørelsen af den skatte­pligtige indkomst i tilfæl­de, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at børskursen ikke kan anses for et ret­visende udtryk for obligationernes markedsværdi.

På baggrund af bevisførelsen i sagen fandt Højesteret, at børskursen pr. 20. december 2007 ik­ke kunne anses for et retvisende udtryk for markedsværdien af NTC’s gæld i henhold til virk­somhedsobligationerne pr. 31. december 2008. Højesteret tiltrådte derfor, at der forelå sådan­ne særlige omstændigheder, at værdiansættelsen af gælden skulle ske på andet grundlag. Hø­je­­steret fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at tilside­sætte skattemyn­dig­hedernes skøns­mæssige ansættelse af den skattemæssige værdi af gælden.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 153/2017 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 153/2017 (pdf)