16 apr 2020

Højesteret

Forældelse kun afbrudt for del af fordring

Forældelse kun afbrudt for den del af fordringen, der tidligere var søgt udlæg for

Sag 146/2019
Kendelse afsagt 16. april 2020

A
mod
Jutlander Bank A/S

I oktober 2018 anmodede Jutlander Bank A/S om udlæg hos A for den fulde fordring ifølge et forlig på 216.207 kr. Der var i november 2008 anmodet om udlæg for samme fordring, men da begrænset til 43.000 kr. Sagen angik navnlig, om udlægsanmodningen i 2008 måtte anses for at have afbrudt forældelsen for hele fordringen (216.207 kr.) eller kun for det beløb, der blev anmodet om udlæg for (43.000 kr.).

Efter ordlyden af forældelseslovens § 18, stk. 1, og de hensyn, som loven bygger på, fandt Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg som nævnt i retsplejelovens § 507, stk. 2, kun afbrydes for den del af fordringen, der anmodes om udlæg for.

Ved anmodningen om udlæg i 2008 var der derfor alene sket afbrydelse af forældelsen for så vidt angår beløbet på 43.000 kr.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 146/2019 (pdf)