Gå til sidens indhold

Højesteret

22 apr 2020

Højesteret

Ikke yderligere erstatning for patientskade

Ikke grundlag for at tilkende yderligere erstatning for ”helbredelsesudgifter og andet tab” i anledning af patientskade

Sag 105/2019
Dom afsagt den 22. april 2020

A
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen

Som følge af en patientskade tilkendte Ankenævnet for Patienterstatningen A en samlet erstatning på godt 3,8 mio. kr., herunder 337.500 kr. for ”helbredelsesudgifter og andet tab”. A gjorde for Højesteret gældende, at hun som erstatning for ”helbredelsesudgifter og andet tab” var berettiget til yderligere 1,4 mio. kr. i erstatning for merudgifter til institutionsophold i Norge, til en støttekontaktperson, til en hjælpeværge samt for sparede udgifter som følge af en tidligere samlevers plejeindsats.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering af, hvor stor en del af A's egenbetaling for institutionsopholdet i Norge, der kunne kræves erstattet som ”helbredelsesudgifter og andet tab”, jf. erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1. Højesteret fastslog desuden, at A's udgift til hjælpeværge og til støttekontaktperson ikke var omfattet af erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1. Da der ikke i forbindelse med A's tidligere samlevers hjælp var lidt et økonomisk tab, fastslog Højesteret endvidere, at der ikke var grundlag for at yde erstatning efter erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1, for sparet udgift som følge af denne hjælp.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 105/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 105/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 105/2019 (pdf)