Gå til sidens indhold

Højesteret

15 apr 2020

Højesteret

Om forum for isoleret bevisoptagelse

Isoleret bevisoptagelse kunne gennemføres ved de almindelige domstole

Sag BS-30473/2019 og BS-30487/2019
Kendelse afsagt den 15. april 2020

Icopal Entreprise ApS
mod
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

og

Hansson & Knudsen A/S
mod
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Sagen angik, om Gjensidige Forsikring kan få optaget isoleret bevis i form af syn og skøn ved de almindelige domstole, eller om syn og skøn skal foregå ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Formålet med den isolerede bevisoptagelse er at få belyst årsagen til den brand, som opstod i en ejendom tilhørende bygherren Fredericia Boligkontor, for at vurdere, om forsikringsselskabet kan kræve, at entreprenørerne Hansson & Knudsen og Icopal Entreprise skal dække det beløb, som er udbetalt til bygherren.

Af den brand- og stormskadeforsikring, som bygherren i overensstemmelse med aftalegrundlaget for entreprisen havde tegnet hos forsikringsselskabet, fremgår, at entreprenørerne tillige var sikrede efter forsikringen.

Højesteret lagde til grund, at forsikringsselskabets regreskrav mod entreprenørerne er baseret på den forsikring, som er tegnet af bygherren, og at entreprenørerne i forhold til de dækkede skader er medsikrede efter forsikringen. Højesteret tiltrådte, at forsikringsselskabets adgang til at gøre regreskrav gældende mod entreprenørerne således beror på det direkte retsforhold mellem forsikringsselskabet og de medsikrede entreprenører, som følger af forsikringsaftalen, og dermed på, om entreprenørernes dækning efter brandforsikringen er bortfaldet efter forsikringsaftalelovens § 18.

Forsikringsaftalen indeholder ikke nogen bestemmelse om voldgift, herunder i relation til isoleret bevisoptagelse.

Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at der ikke var grundlag for at afvise forsikringsselskabets anmodning om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn ved de almindelige domstole efter retsplejelovens § 343.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen sag BS-30473/2019 og BS-30487/2019 (pdf)