Gå til sidens indhold

Højesteret

29 maj 2020

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Skattesag skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-14459/2020-HJR
Kendelse afsagt den 29. maj 2020

Skatteministeriet
mod
A

Sagen angik, om A ved at stille sikkerhed for gæld optaget af A’s selskab med et ejerpantebrev med pant i fast ejendom, som var placeret i virksomhedsskatteordningen, måtte anses for at have foretaget en overførsel fra virksomhedsskatteordningen til privatøkonomien, eller om sikkerhedsstillelsen måtte anses for at være foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition i relation til virksomhedsskattelovens § 4 b, stk. 2.

Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten hjemviste imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagen til landsretten ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-14459/2020-HJR (PDF)