Gå til sidens indhold

Højesteret

05 maj 2020

Højesteret

Lejere afskåret fra at få prøvet indsigelser mod opsigelse

Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse kunne ikke indgives digitalt, og fristen for indsigelse var derfor ikke overholdt

Sag BS-40269/2019-HJR
Dom afsagt den 5. maj 2020

B og C
mod
A

A opsagde som udlejer ved brev af 31. januar 2018 lejerne B og C. Lejerne gjorde den 6. marts 2018 i en mail indsigelse mod opsigelsen. Udlejer anlagde herefter sag med påstand om, at lejerne skulle anerkende at fraflytte lejemålet.

Højesteret fandt, at en indsigelse pr. mail ikke opfylder kravet om skriftlighed i lejelovens § 87, stk. 2, og at lejerne derfor ikke havde overholdt fristen for skriftlig indsigelse på 6 uger. Højesteret fandt endvidere, at lejernes indsigelse ikke var af en sådan karakter, at den kunne tages under pådømmelse, selv om indsigelsesfristen var overskredet, og lejerne havde dermed fortabt retten til at få prøvet indsigelsen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-40269/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-40269/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-40269/2019-HJR (pdf)