Gå til sidens indhold

Højesteret

26 maj 2020

Højesteret

Om afvisning af en ankesag

Landsrettens afvisning af en ankesag var berettiget

Sag BS-50278/2019-HJR

Kendelse afsagt den 25. maj 2020

X ApS
mod
Miljøstyrelsen

Fredningsnævnet afsagde i 2011 kendelse om fredning af et større areal, herunder et landbrugsareal på 0,95 hektar tilhørende X ApS, og erstatningsudmålingen i den forbindelse. X ApS påklagede denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som tilkendte X ApS en erstatning på 66.500 kr. for fredningen. X ApS påklagede nævnets afgørelse om erstatning til Taksationskommissionen, som stadfæstede afgørelsen.

X ApS anlagde herefter sag mod Naturstyrelsen (senere Miljøstyrelsen) med påstand om, at erstatningen skulle udmåles til 1.700.000 kr. Byretten frifandt Miljøstyrelsen. X ApS ankede herefter byrettens dom til landsretten, som ved dom af 13. maj 2019 afviste ankesagen med henvisning til, at der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i byretten, at sagen ikke var af principiel karakter, og at andre grunde heller ikke i øvrigt talte for, at sagen skulle behandles af landsretten.

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet om landsrettens afvisning af ankesagen.

Højesteret bemærkede, at det fremgår af forarbejderne til den bestemmelse, hvorefter landsretten kan afvise at behandle en sag i 2. instans, at bestemmelsen forudsættes benyttet i tilfælde, hvor landsretten på grundlag af en indledende vurdering har fundet, at der ikke af ankesagens parter er oplyst forhold, som gør, at der er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og hvor landsretten endvidere har fundet, at sagen ikke er af principiel karakter, og at der ikke i øvrigt foreligger grunde til, at sagen skal prøves i to instanser. Højesteret bemærkede endvidere, at landsretten havde foretaget en sådan vurdering i den konkrete sag.

Af de grunde, der var anført af landsretten, og da det, som X ApS havde anført for Højesteret, ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede Højesteret landsrettens dom om at afvise ankesagen.

Læs hele kendelsen i sag BS-50278/2019-HJR (pdf)