Gå til sidens indhold

Højesteret

20 maj 2020

Højesteret

Om forligstilbud

Fremsatte forligstilbud kunne ikke føre til en anden omkostningsfastsættelse

Sag BS-42977/2019-HJR

Kendelse afsagt den 20. maj 2020

Studio X Viaduct ApS
mod
Officin ApS

To gange forud for et sagsanlæg havde et selskab tilbudt en forligsmæssig løsning, der gik ud på, at modparten skulle betale 50.000 kr. (første tilbud) eller 35.000 kr. + moms (andet tilbud). Modparten accepterede ikke tilbuddene, hvorefter selskabet anlagde sag med påstand om, at modparten skulle betale 100.000 kr. For landsretten forhøjede selskabet påstanden til 125.000 kr. Kort før hovedforhandlingen i landsretten tilbød selskabet et forlig, hvorefter modparten skulle anerkende at skylde 25.000 kr. (tredje tilbud). Heller ikke dette tilbud blev accepteret af modparten.

Sagen blev herefter hovedforhandlet i landsretten, og efter tilkendegivelse fra landsretten endte sagen med et forlig, hvorefter modparten skulle betale 50.000 kr. Landsretten bestemte herefter, at hver part skulle bære egne omkostninger for byret og landsret, dog således at modparten skulle betale 3.000 kr. til selskabet, som havde anlagt sagen, til dækning af udgifter til retsafgift for byret og landsret af det vundne beløb.

Højesteret tiltrådte landsrettens omkostningsafgørelse og bemærkede bl.a., at det forhold, at selskabet to gange forud for sagsanlægget havde tilbudt modparten en forligsmæssig løsning, der svarede til eller var gunstigere for modparten end det, der endte med at blive sagens resultat, ikke kunne føre til en anden omkostningsfastsættelse. Højesteret bemærkede endvidere, at der ved omkostningsfastsættelsen måtte tages hensyn til det yderligere arbejde, som den del af kravet, der oversteg 50.000 kr., havde givet anledning til for modparten, der vandt denne del af sagen.

Læs hele kendelsen i sag BS-42977/2019-HJR (pdf)