Gå til sidens indhold

Højesteret

12 maj 2020

Højesteret

Utinglyst frihedshævd ikke fortrængt

Utinglyst frihedshævd ikke fortrængt af senere erhververe

Sag BS-41762/2019-HJR
Dom afsagt den 12. maj 2020

A og B
mod
C og D
Biintervenient til støtte for C og D:
E

Ifølge en servitut fra 1933 måtte der ikke beplantes over en vis højde på en del af en ejendom (ejendom 1). Servitutten var tinglyst på ejendommen, og de til enhver tid værende ejere af en anden ejendom (ejendom 2) havde påtaleretten. Landsretten fastslog, at pligten ifølge servitutten var bortfaldet ved frihedshævd, inden de nuværende ejere af ejendom 2 havde erhvervet deres ejendom. Frihedshævden var ikke tinglyst.

Højesteret fandt, at det forhold, at servitutten var tinglyst på ejendom 1, ikke var til hinder for, at ejerne af ejendom 2 som påtaleberettigede i henhold til servitutten kunne fortrænge den utinglyste frihedshævd ved tinglysning af deres ret over ejendom 2. Højesteret fandt imidlertid, at betingelserne for at fortrænge frihedshævden ikke var opfyldt, idet A og B ikke kunne anses for aftaleerhververe i god tro.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-41762/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-41762/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-41762/2019-HJR (pdf)