Gå til sidens indhold

Højesteret

04 jun 2020

Højesteret

Afsoning medførte ikke, at vilkår om samfundstjeneste var overtrådt

Manglende udførelse af samfundstjeneste som følge af afsoning af straf udgjorde ikke vilkårsovertrædelse

Sag 11/2020
Dom afsagt den 4. juni 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

Ved dom af 25. oktober 2018 blev T idømt betinget fængsel med prøvetid i 1 år og vilkår om samfundstjeneste inden for en længstetid på 8 måneder. Forud for dommen var han ved domme af 1. august og 24. oktober 2018 idømt ubetinget fængsel i sammenlagt 1 år og 7 måneder. Han havde været frihedsberøvet siden den 11. september 2018 og overgik umiddelbart til afsoning af de to ubetingede domme, som han blev løsladt fra den 8. april 2020. Han havde ikke udført sin samfundstjeneste inden for længstetiden, og sagen angik, om dette skulle bedømmes som en vilkårsovertrædelse efter straffelovens § 66.

Højesteret udtalte, at bestemmelsen i § 66 må forstås således, at der kun foreligger en vilkårsovertrædelse, hvis det kan lægges den dømte til last, at samfundstjenesten ikke er udført.

Det blev lagt til grund, at T havde ønsket at udføre samfundstjenesten, og at han ikke efter dommen af 25. oktober 2018 havde udvist forhold, der var til hinder for dette. Det skyldtes således alene hans varetægtsfængsling og afsoning af dommene af 1. august og 24. oktober 2018, at kriminalforsorgen ikke havde forsøgt at iværksætte udførelse af samfundstjenesten. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at den manglende udførelse ikke kunne lægges T til last, og straffelovens § 66 fandt herefter ikke anvendelse.

Det kunne ikke anses for udelukket, at T ville kunne udføre samfundstjenesten inden udløbet af den efter straffeloven maksimale prøvetid og længstetid på 2 år. Højesteret forlængede derfor efter straffelovens § 65 prøvetiden og længstetiden til den 25. oktober 2020.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 11/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 11/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 11/2020 (pdf)