25 jun 2020

Højesteret

Om fradrag for driftsomkostninger og transfer pricing

Royaltybetalinger til moderselskab for at benytte varemærke mv. havde karakter af fradragsberettigede driftsomkostninger og var på markedsvilkår

Sag BS-42036/2019-HJR
Dom afsagt den 25. juni 2020

Adecco A/S
mod
Skatteministeriet

Adecco A/S, der driver vikar- og bemandingsvirksomhed, betalte i indkomstårene 2006-2009 royalty til sit schweiziske moderselskab for retten til at anvende varemærket ”Adecco” i Danmark, knowhow og adgang til det internationale Adecco-netværk. Sagen angik ansættelsen af Adecco A/S’ skattepligtige indkomst i disse indkomstår. Selskabet anerkendte, at en royalty-sats på armslængdevilkår for perioden ikke kunne fastsættes til en højere sats end 2 % af omsætningen. Ifølge Skatteministeriet skulle fradraget for royalty for alle fire indkomstår ansættes til 0 kr.

Højesteret fandt, at royaltybetalingerne havde karakter af fradragsberettigede driftsomkostninger.

Højesteret fandt endvidere, at Adecco A/S’ transfer pricing-dokumentation for de omhandlede indkomstår ikke var mangelfuld i så væsentligt omfang, at det kunne sidestilles med manglende dokumentation. Selskabets indkomst kunne derfor ikke ansættes skønsmæssigt af skattemyndighederne.

Højesteret fandt det endelig ikke godtgjort, at en royaltysats på 2 % ikke var udtryk for honorering på markedsvilkår, eller at Adecco A/S’ markedsføring i Danmark af Adecco A/S gav grundlag for i royaltybetalingen at fratrække en manglende vederlæggelse eller kompensation for en markedsføring af det globale varemærke.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-42036/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-42036/2019-HJR (pdf)