Gå til sidens indhold

Højesteret

25 jun 2020

Højesteret

Om fradrag for driftsomkostninger og transfer pricing

Royaltybetalinger til moderselskab for at benytte varemærke mv. havde karakter af fradragsberettigede driftsomkostninger og var på markedsvilkår

Sag BS-42036/2019-HJR
Dom afsagt den 25. juni 2020

Adecco A/S
mod
Skatteministeriet

Adecco A/S, der driver vikar- og bemandingsvirksomhed, betalte i indkomstårene 2006-2009 royalty til sit schweiziske moderselskab for retten til at anvende varemærket ”Adecco” i Danmark, knowhow og adgang til det internationale Adecco-netværk. Sagen angik ansættelsen af Adecco A/S’ skattepligtige indkomst i disse indkomstår. Selskabet anerkendte, at en royalty-sats på armslængdevilkår for perioden ikke kunne fastsættes til en højere sats end 2 % af omsætningen. Ifølge Skatteministeriet skulle fradraget for royalty for alle fire indkomstår ansættes til 0 kr.

Højesteret fandt, at royaltybetalingerne havde karakter af fradragsberettigede driftsomkostninger.

Højesteret fandt endvidere, at Adecco A/S’ transfer pricing-dokumentation for de omhandlede indkomstår ikke var mangelfuld i så væsentligt omfang, at det kunne sidestilles med manglende dokumentation. Selskabets indkomst kunne derfor ikke ansættes skønsmæssigt af skattemyndighederne.

Højesteret fandt det endelig ikke godtgjort, at en royaltysats på 2 % ikke var udtryk for honorering på markedsvilkår, eller at Adecco A/S’ markedsføring i Danmark af Adecco A/S gav grundlag for i royaltybetalingen at fratrække en manglende vederlæggelse eller kompensation for en markedsføring af det globale varemærke.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-42036/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-42036/2019-HJR (pdf)