Gå til sidens indhold

Højesteret

21 aug 2020

Højesteret

Varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold

Varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold efter udlændingelovens § 35 a, stk. 1, var berettiget, mens fortsat varetægtsfængsling efter § 35, stk. 1, nr. 1, var uproportional.

Sag 13/2020 og 14/2020
Kendelse afsagt den 21. august 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik, om der i medfør af udlændingelovens § 35 a, stk. 1, og § 35, stk. 1, nr. 1, havde været grundlag for at varetægtsfængsle T under behandlingen af en straffeanke.

T, som ved tidligere dom var udvist og opholdt sig i Danmark på tålt ophold, blev den 20. november 2019 i byretten idømt 60 dages fængsel samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år. T ankede dommen til landsretten, og byretten bestemte samme dag, at han fortsat skulle være varetægtsfængslet under landsrettens behandling af sagen, jf. udlændingelovens § 35 a, stk. 1. T kærede byrettens kendelse om varetægtsfængsling til landsretten, som stadfæstede kendelsen den 22. november 2019. Den 18. december 2019 under ankesagens behandling blev varetægtsfængslingen forlænget indtil hovedforhandling den 8. januar 2020, jf. udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, og den samlede varetægtsfængsling kom hermed til at overstige den af byretten idømte straf.

For så vidt angår byrettens beslutning om varetægtsfængsling under ankesagen, som stadfæstet af landsretten, fandt Højesteret, at varetægtsfængslingen var proportional og opfyldte betingelserne i udlændingelovens § 35 a, stk. 1.

For så vidt angår den fortsatte varetægtsfængsling indtil hovedforhandling, fandt Højesteret, at fortsat varetægtsfængsling af T som sket ved kendelsen den 18. december 2019, ikke var proportional, da
T blev varetægtsfængslet i en periode, der oversteg den straf, han var blevet idømt ved byretten, og da der ikke var udsigt til, at han kunne udsendes inden for kortere tid.

Selvom varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 a, stk. 1, er principal, fandt Højesteret, at varetægtsfængsling kunne ske efter § 35 i det omfang § 35 a, stk. 1, ikke fandt anvendelse.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse af 22. november 2019 om varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 a, stk. 1, og ophævede landsrettens kendelse af 18. december 2019 om varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Læs hele kendelsen i sagerne 13/20 og 14/2020 (pdf)