Gå til sidens indhold

Højesteret

16 sep 2020

Højesteret

Afvisningsdom hjemvist til fornyet behandling

Hjemvisning af afvisningsdom, da det ikke kræver tilladelse fra Procesbevillingsnævnet at anke en sag behandlet efter retsplejelovens kapitel 43 a

Sag BS-50233/2019-HJR
Kendelse afsagt den 16. september 2020

A
mod
Region Syddanmark

En tvangsindlæggelse af A den 4. oktober 2019 blev ved Retten i Sønderborgs dom af 10. december 2019 fundet ulovlig. Denne dom blev ikke anket. Byretten behandlede herefter A’s påstand om betaling af 8.100 kr. i erstatning i anledning af den ulovlige indlæggelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a. Byretten frifandt ved dom af 12. april 2020 Region Syddanmark for erstatningskravet.

A ankede denne dom til Vestre Landsret, som afviste anken med henvisning til, at sagens økonomiske værdi ikke oversteg 20.000 kr., at dommen derfor kun kunne ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, og at en sådan tilladelse ikke forelå, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1 og 2.

Højesteret fandt, at retsplejelovens § 475 indeholder en særskilt regulering af adgangen til anke i sager, der behandles efter retsplejelovens kapitel 43 a. På baggrund af bestemmelsens ordlyd og forarbejder fandt Højesteret ikke, at ankebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 368, stk. 1, finder anvendelse med det resultat, at det almindelige to-instans-princip er fraveget i sådanne sager. A’s anke til landsretten krævede derfor ikke tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesteret ophævede herefter landsrettens dom og hjemviste sagen til landsretten.

Læs hele kendelsen i sag BS-50233/2019-HJR (pdf)