Gå til sidens indhold

Højesteret

11 sep 2020

Højesteret

Om sagsomkostninger

Der var ikke grundlag for at ændre landsrettens afgørelse om sagsomkostninger i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening

Sag 62/2019
Dom afsagt den 11. september 2020

A
mod
A/B X

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet om sagsomkostninger for byret og landsret i en sag, hvor A var blevet ekskluderet fra en andelsboligforening. A var blevet pålagt at betale sagsomkostninger til foreningen på 173.420 kr. for byretten (heraf retsafgift på 43.420 kr.) og 150.000 kr. for landsretten.

Parterne var enige om sagens værdi, som var opgjort på grundlag af værdien af A’s andel i foreningen. Som sagen var forelagt, lagde Højesteret i overensstemmelse med parternes enighed til grund, at sagens værdi var som anført, og Højesteret tog således ikke stilling til, om det var med rette, at sagens værdi i en sag af den foreliggende karakter var opgjort på grundlag af den pågældende andels værdi.

Højesteret fandt ikke grundlag for at fritage A for helt eller delvist at betale sagsomkostninger eller for, at han selv skulle tillægges sagsomkostninger for byretten. Højesteret fandt således, at andelsboligforeningen ikke i særlig grad havde givet anledning til retssagen, og at der var taget tilstrækkeligt hensyn til, at A var blevet frifundet for en påstand om, at en eventuel stigning i andelsværdien skulle tilfalde foreningen.

På den anførte baggrund fandt Højesteret, at sagsomkostningerne for byret og landsret var passende fastsat, og Højesteret stadfæstede derfor landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen i sag 62/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 62/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 62/2019 (pdf)