Gå til sidens indhold

Højesteret

07 okt 2021

Højesteret

Aktindsigt i underliggende materiale til rapporter om bandetilknytning

Forsvarerne for fire tiltalte skulle gives aktindsigt i underliggende materiale til rapporter, som politiet havde udarbejdet om de tiltaltes bandetilknytning

Sag 57/2020

Kendelse afsagt den 15. januar 2021

Anklagemyndigheden
mod
T1-T4

T1-T4 var tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1. Anklagemyndigheden havde derudover nedlagt påstand om, at straffen skulle udmåles efter straffelovens § 81 a, fordi volden havde baggrund i en verserende voldelig konflikt mellem to bandegrupperinger.

Til brug for rettens vurdering af de tiltaltes bandetilknytning havde politiet udarbejdet en række rapporter, som anklagemyndigheden ønskede at fremlægge i retten. Rapporterne var bl.a. baseret på henvisninger til en række episoder, som efter politiets opfattelse havde tilknytning til den pågældende bande.

De tiltaltes forsvarere anmodede om aktindsigt i det underliggende materiale til rapporterne med henvisning til, at materialet var af betydning for sagen og de tiltaltes mulighed for at tilrettelægge et effektivt forsvar. Anklagemyndigheden mente ikke, at materialet var omfattet af forsvarernes adgang til aktindsigt.

Højesteret fastslog, at det følger af retspraksis, at forsvareres adgang til aktindsigt omfatter alt materiale, som ikke kan udelukkes at have betydning for sagen, hvad enten materialet har betydning for skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen. Da forsvarerne havde en berettiget interesse i at gøre sig bekendt med det underliggende materiale, og da det ikke kunne udelukkes, at materialet kunne have betydning for sagen og de tiltaltes mulighed for at tilrettelægge et effektivt forsvar, skulle forsvarerne gives aktindsigt i det underliggende materiale.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 57/2020 (pdf)