Gå til sidens indhold

Højesteret

01 feb 2021

Højesteret

Frivilligt indbetalt skat og gaver var ikke en del af dødsbos aktiver

Frivillig indbetaling af skat og værdien af gaver givet kort før død skulle ikke tillægges dødsboets aktiver ved afgørelsen af boets skattemæssige status

Sag BS-6939/2020-HJR
Dom afsagt den 26. januar 2021

Skatteministeriet
mod
Boet efter A

A solgte i måneden op til sin død aktier og gav sin søn og enearving gaver i form af bl.a. aktier, anparter og pengebeløb. A betalte gaveafgiften af gaverne og foretog endvidere frivillig indbetaling af skat på i alt 6.308.742 kr. som forskud på den aktieavanceskat, som aktiesalget ville udløse. Formålet med dispositionerne var at mindske dødsboets aktiver, således at boet var fritaget for beskatning.

For Højesteret angik sagen, om de frivillige indbetalinger af skat og en eller flere af gaverne skulle indgå som aktiver i dødsboet ved afgørelsen af, om boet var skattepligtigt eller skattefrit.

Højesteret fandt, at i hvert fald i det tilfælde, hvor de frivillige indbetalinger svarede til skatten af den realiserede aktieavance, skulle indbetalingerne ikke indgå i boets aktiver eller nettoformue ved afgørelsen af boets skattemæssige status.

Højesterets flertal fandt desuden, at der i mangel af særlig lovregulering herom ikke var grundlag for at medregne gaverne til sønnen som aktiver i boet ved afgørelsen af dets skattemæssige status.

Landsrettens dom blev herefter stadfæstet.

Læs hele dommen i sag BS-6939/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-6939/2020-HJR (pdf)