Gå til sidens indhold

Højesteret

18 jan 2021

Højesteret

Ikke retlig interesse

Sag afvist, da sagsøger ikke havde retlig interesse i anerkendelsespåstand, som var fastslået ved forvaltningsretlig afgørelse

Sag BS-47558/2019-HJR
Dom afsagt mandag den 11. januar 2021

A
mod
Ankestyrelsen

A anlagde retssag med påstand om, at Ankestyrelsen skulle anerkende, at A havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 80 %. Under sagens behandling ved byretten traf Ankestyrelsen afgørelse om, at A’s erhvervsevnetab kunne fastsættes til 80 %. Parterne var enige om, at styrelsen med denne afgørelse indholdsmæssigt gav A fuldt medhold i hans anerkendelsespåstand.

Ankestyrelsen opfordrede herefter A til at hæve sagen, mens A opfordrede Ankestyrelsen til at tage bekræftende til genmæle. A anførte, at han ville stå retssikkerhedsmæssigt bedre med en dom, og at han derfor havde retlig interesse i at få en dom i overensstemmelse med sin anerkendelsespåstand.

Højesteret udtalte, at der efter Ankestyrelsens afgørelse ikke længere bestod nogen tvist mellem parterne. En dom ville ikke afskære styrelsen fra at genoptage sin behandling af sagen, hvis de forvaltningsretlige betingelser for dette måtte være opfyldt. En dom ville endvidere ikke være til hinder for, at Københavns Kommune som selvforsikret arbejdsgiver under en anden retssag anfægtede Ankestyrelsens afgørelse.

Efter Ankestyrelsens afgørelse havde A således ikke længere retlig interesse i at få prøvet sin påstand, og sagen skulle derfor afvises.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-47558/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-47558/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-47558/2019-HJR (pdf)