Gå til sidens indhold

Højesteret

18 jan 2021

Højesteret

Om sagsomkostninger ved delvist medhold

A blev tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i det spørgsmål, som måtte anses for tyngdepunktet i sagen

Sag 58965/2019-HJR
Dom afsagt den 11. januar 2020

Tryg Forsikring A/S som mandatar for X ApS
mod
A

For Højesteret angik sagen fastsættelse af sagsomkostninger i et tilfælde, hvor hver af parterne havde fået delvist medhold.

For byretten og landsretten drejede sagen sig om erstatning og godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab i anledning af en arbejdsulykke. Tvisten angik, om X havde handlet ansvarspådragende, om der var årsagssammenhæng mellem skaden og arbejdsulykken, og om der var andre årsager til manglende indtægt mv. i perioden efter ulykken, herunder som følge af at A overgik til folkepension. A nedlagde for byretten påstand om, at X skulle betale ca. 1.067.000 kr., og for landsretten påstand om betaling af ca. 701.000 kr. Ved landsrettens dom fik A medhold i, at X var erstatningsansvarlig, og han blev tilkendt ca. 191.000 kr.

Højesteret fandt, at tyngdepunktet i sagen måtte anses for at have ligget på spørgsmålet om, hvorvidt X var erstatningsansvarlig. A skulle derfor som udgangspunkt tilkendes sagsomkostninger i forhold til det vundne beløb. Der forelå ikke oplysninger om sådanne processkridt og ekstraomkostninger for Tryg som mandatar for X, som kunne føre til en fravigelse af dette udgangspunkt.

Højesteret tiltrådte på den baggrund, at Tryg som mandatar for X skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret, og fandt ikke grundlag for at ændre de ved landsrettens dom tilkendte sagsomkostningsbeløb.

Højesteret kom således til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen i sag 58965/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 58965/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 58965/2019-HJR (pdf)