Gå til sidens indhold

Højesteret

18 okt 2021

Højesteret

En ikendt disciplinærstraf var uberettiget og skulle derfor ophæves

En ikendt disciplinærstraf for overtrædelse af straffelovgivningen var uberettiget, da politiet senere opgav påtale overfor den indsatte

Sag BS-4917/2021-HJR
Kendelse afsagt fredag den 15. oktober 2021

Kriminalforsorgen
mod
A

A blev i 2018 ikendt 12 dages strafcelle i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 67, nr. 7, med henvisning til, at A havde fremsat trusler om vold mod en fængselsbetjent og dennes familie.

Episoden blev anmeldt til politiet, der imidlertid senere opgav påtalen mod A med den begrundelse, at man ikke forventede, at A ville blive fundet skyldig i sigtelsen.

Spørgsmålet for Højesteret var, om ikendelsen af strafcelle var uberettiget.

Højesteret henviste til straffuldbyrdelseslovens § 67, nr. 7, hvorefter en indsat skal ikendes disciplinærstraf, hvis vedkommende overtræder straffelovgivningen, når overtrædelsen tillige indebærer en selvstændig krænkelse af orden eller sikkerhed i institutionen og bemærkede, at det følger af forarbejderne til denne bestemmelse, at hvis det senere ved sagens behandling i det almindelige strafferetlige system viser sig, at sagen ikke findes at kunne føres igennem til fældende straffedom, må en tidligere ikendt disciplinærstraf for overtrædelse af straffelovgivningen anses for et uforskyldt indgreb.

Højesteret kom herefter frem til, at disciplinærstraffen havde været et uforskyldt indgreb, henset til, at det med politiets påtaleopgivelse havde vist sig, at det forhold, der begrundede disciplinærstraffen, ikke fandtes at kunne føres igennem til en fældende straffedom.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 4917/2021-HJR (pdf)