Gå til sidens indhold

Højesteret

04 okt 2021

Højesteret

Habilitetsspørgsmål ved voldgiftsnævnet kunne ikke domstolsbehandles

Spørgsmål om en landsdommers habilitet under syn og skøn ved voldgiftsnævnet kunne ikke indbringes for domstolene

Sag BS-47173/2020-HJR

Dom afsagt den 1. oktober 2021

HPH Totalbyg A/S
mod
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Et gods G anmodede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om at udmelde syn og skøn med henblik på at sikre beviser vedrørende en tvist mellem godset og HPH Totalbyg A/S. En skønsmand blev udpeget og udarbejdede flere skønserklæringer. HPH Totalbyg A/S anmodede Voldgiftsnævnet om at tilsidesætte disse erklæringer og begrundede dette med, at skønsmanden var inhabil. Voldgiftsnævnet udmeldte efter enighed blandt parterne landsdommeren A, som vurderede, at skønsmanden ikke var inhabil.

HPH Totalbyg A/S anmodede herefter voldgiftsnævnet om at træffe en ny afgørelse om skønsmandens habilitet og om, at denne afgørelse skulle træffes af en anden dommer end A, da A ville være inhabil. A tog ikke anmodningen om en ny afgørelse ved en anden dommer til følge. HPH Totalbyg A/S indbragte herefter spørgsmålet om As habilitet for retten.

Sagen angik for Højesteret, om domstolene kunne behandle indsigelsen. Højesteret udtalte, at det var en forudsætning for domstolsbehandling, at As virksomhed kunne anses som voldgift omfattet af voldgiftsloven. Højesteret bemærkede, at voldgift ifølge voldgiftslovens forarbejder er karakteriseret ved, at parterne nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med bindende virkning for parterne. As virksomhed i sagen kunne ikke anses som voldgift i denne forstand, da den havde været procesledende, og da der ikke havde været anlagt en egentlig voldgiftssag. Indsigelsen mod As habilitet kunne derfor ikke behandles ved domstolene og skulle afvises.  

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen i sag BS-47173/2020-HJR (pdf)