Gå til sidens indhold

Højesteret

19 okt 2021

Højesteret

Ikke grundlag for dørlukning og udeladelse fra retslisten

Ikke grundlag for dørlukning og udeladelse fra retslisten i sag om fortolkning af to aftaler indgået i forbindelse med skilsmisse

Sag BS-34549/2021-HJR

Kendelse afsagt den 18. oktober 2021

H
mod
M

I forbindelse med deres skilsmisse havde H og M indgået aftaler om bodeling og om forældremyndighed, bopæl og samvær med deres børn. Under landsrettens ankebehandling af en tvist om fortolkning og misligholdelse af de to aftaler, fremsatte H anmodning om dørlukning forud for hovedforhandlingen og uden afholdelse af retsmøde, samt anmodning om, at sagen blev undtaget fra offentliggørelse på retslisten.

Sagen var anlagt af M som en civil sag. H havde under sagens behandling nedlagt påstande, som kunne have været fremsat under en bodelingssag, som i skifteretten ville foregå for lukkede døre og udelades fra retslisten.

Højesteret fandt, at afgørelse om dørlukning under hovedforhandlingen ikke skulle træffes forud for hovedforhandlingen, og at H’s anmodning om udeladelse af sagen fra retslisten ikke skulle tages til følge. Sagen var ikke anlagt som en familieretlig sag, omfattet af retsplejelovens kapitel 42, og det forhold, at en række af kravene i sagen isoleret set ville kunne behandles af skifteretten, men desuagtet var indtalt under denne sag, kunne ikke medføre dørlukning eller udeladelse fra retslisten.

Betingelserne for at anvende reglerne om dørlukning i familieretlige sager eller reglerne om dørlukning i skiftesager var ikke til stede i denne sag, og betingelserne for at undlade at medtage sagen på retslisterne var på denne baggrund heller ikke opfyldt.

Spørgsmålet om dørlukning i sagen måtte herefter afgøres efter de almindelige regler herom, og kunne derfor først træffes, efter at parterne og øvrige tilstedeværende personer ved et retsmøde har haft lejlighed til at udtale sig.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-34549/2021 (pdf)