Gå til sidens indhold

Højesteret

12 nov 2021

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om to vikarers rettigheder kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-32586/2021-HJR

Kendelse afsagt den 12. november 2021

HK Danmark som mandatar for
A og B
mod
Dansk Erhverv som mandatar for
Adecco A/S

Hovedspørgsmålet i sagen angik, om A og B ”midlertidigt” udførte arbejdsopgaver hos den virksomhed, de var udsendt til, jf. vikarlovens § 1, stk. 1, henset til, at udsendelsen varede ca. 2 år. Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret udtalte, at afgørelsen af spørgsmålet bl.a. skal ske i lyset af et EU-direktiv om vikararbejde og en dom fra EU-Domstolen, og at spørgsmålet beror på en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Højesteret fandt på den baggrund, at spørgsmålet ikke var af principiel karakter.

Ankesagen blev derfor afvist fra Højesteret.

Læs hele kendelsen i sag BS-32586/22021 (pdf)