Gå til sidens indhold

Højesteret

03 nov 2021

Højesteret

Ikke genoptagelse af to tabsgivende indkomstår

Der skulle ikke ske genoptagelse af to tabsgivende indkomstår, selv om en række andre indkomstår med gevinster var blevet genoptaget

Sag BS-46935/2020-HJR

Dom afsagt den 3. november 2021

A
mod
Skatteministeriet

SKAT fik i 2015 oplysninger om, at A havde et engagement i en udenlandsk bank, som han ikke havde selvangivet. SKAT henvendte sig til A og fik oplysninger om engagementet. SKAT genoptog herefter indkomstårene 2005-2008, 2010 og 2012-2014, idet A i disse år groft uagtsomt eller forsætligt havde undladt at selvangive skattepligtige gevinster på engagementet. SKAT afviste samtidig ekstraordinært at genoptage indkomstårene 2009 og 2011, hvor A havde haft tab på engagementet.

A indbragte sagen for Landsskatteretten, der vurderede, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der skulle ske genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2009 og 2011. Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelse for domstolene.

Landsretten, som behandlede sagen i 1. instans, gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke var grundlag for at imødekomme A’s anmodning om genoptagelse.

Højesteret udtalte, at en ændring af skatteansættelserne for indkomstårene 2009 og 2011 ikke var en direkte følge af ændringerne i de genoptagne indkomstår. Der kunne endvidere ikke ske genoptagelse af indkomstårene 2009 og 2011 som følge af A’s groft uagtsomme eller forsætlige undladelse af at selvangive engagementet, idet bestemmelsen herom i skatteforvaltningsloven ikke gav skattemyndighederne adgang til at nedsætte en skatteansættelse. Endelig udtalte Højesteret, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at genoptage indkomstårene 2009 og 2011. Højesteret lagde herved vægt på bl.a., at den manglende selvangivelse alene kunne bebrejdes A.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-46935/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-46935/2020-HJR (pdf)