Gå til sidens indhold

Højesteret

13 dec 2021

Højesteret

Frist for varsling om forhøjelse af skatteansættelse ikke overholdt

SKAT kunne ikke ekstraordinært forhøje skatteansættelser, da varslingsfristen ikke var overholdt

Sag BS-45741/2020-HJR
Dom afsagt den 13. december 2021

Skatteministeriet
mod
Boet efter A

B havde på vegne af sin mor A i 2012 indtastet anskaffelsessummer på en række værdipapirer i SKATs værdipapirsystem. Anskaffelsessummerne blev indtastet med beløb, der var 10 gange højere end de reelle anskaffelsessummer, hvilket efter det oplyste skyldtes, at et fortrykt ”0” i rubrikkerne i systemet ikke blev slettet ved indtastningen. De for høje anskaffelsessummer medførte, at der for indkomstårene 2011-2016 automatisk af SKAT blev beregnet store tab på værdipapirerne. A fik som følge af de beregnede tab udbetalt overskydende skat med ca. 17.000 kr. i 2011 og mellem ca. 44.000-49.000 kr. i indkomstårene 2012-2016, hvorved hun fik hele sin forskudsskat for disse år udbetalt i overskydende skat.

A afgik ved døden i 2017. SKAT konstaterede ved modtagelsen af boets åbningsstatus, at A’s skatteansættelser siden 2011 var foretaget på et urigtigt grundlag. SKAT varslede den 7. november 2017 forhøjelse af skatteansættelsen for 2016 og ekstraordinær forhøjelse af skatteansættelserne for 2011-2015. Boet efter A påklagede SKATs forhøjelse til Landsskatteretten, der gav boet medhold i, at SKAT ikke havde varslet de ekstraordinære forhøjelser inden udløbet af 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelse for domstolene, hvor sagen blev behandlet i landsretten som 1. instans.

Højesteret tiltrådte, at A havde udvist grov uagtsomhed ved at undlade at reagere på de urigtige skatteansættelser, og at dette havde medført, at hendes skatteansættelser blev urigtige. Der var derfor grundlag for ekstraordinær skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Det var for Højesteret ubestridt, at SKAT mere end 6 måneder før den 7. november 2017 var i besiddelse af de oplysninger, der dannede grundlag for varslingen om ekstraordinær forhøjelse af A’s skatteansættelser. Højesteret lagde til grund, at SKAT alene ved at sammenholde de oplysninger, som SKAT var i besiddelse af, kunne konstatere, at A’s skatteansættelser var urigtige, og at dette skyldtes groft uagtsomt forhold hos hende eller hendes repræsentant. Højesteret tiltrådte på den baggrund, at varslingsfristen ikke var overholdt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-45741/2020-HJR (pdf)

Læs hele dommen i sag BS-45741/2020-HJR (pdf)