Gå til sidens indhold

Højesteret

03 dec 2021

Højesteret

Ikke lovligt forfald fra hovedforhandling i landsretten

T´s bevisanke afvist med rette, da han ikke havde fremsendt en lægeerklæring. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at T var mødt op fysisk på dagen.

Sag 58/2021

Kendelse afsagt 1. december 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i byretten idømt 60 dages betinget fængsel for vold. T ankede dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Dagen før hovedforhandlingen i landsretten kontaktede T, der på dette tidspunkt var arrestant i Vestre Fængsel, sin forsvarer og oplyste, at han var syg. Forsvareren anmodede landsretten om udsættelse af hovedforhandlingen.

På dagen for hovedforhandling blev T om morgenen tilset af en læge, som konkluderede, at T ikke var for syg til at møde. T blev derfor transporteret til landsretten af Kriminalforsorgen. I mellemtiden udsatte landsretten hovedforhandlingen på baggrund af forsvarerens henvendelse og fastsatte en frist for fremsendelse af dokumentation for lovligt forfald i form af en lægeerklæring. Da T ankom til landsretten med Kriminalforsorgens personale, meddeltes det dem, at hovedforhandlingen var blevet aflyst.

Da T ikke fremsendte en lægeerklæring inden for den fastsatte frist, afviste landsretten hans bevisanke.

For Højesteret vedrørte sagen, om landsretten med rette havde afvist T’s bevisanke.

Højesteret tiltrådte, at landsretten havde afvist T´s bevisanke, da han ikke havde fremsendt en lægeerklæring inden fristens udløb. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at Kriminalforsorgen på dagen, hvor hovedforhandlingen skulle have fundet sted, havde indtransporteret T til landsretten.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 58/2021 (pdf)