Gå til sidens indhold

Højesteret

14 dec 2021

Højesteret

Nedbringelsen af en kassekredit blev ikke omstødt

Ikke godtgjort, at nedbringelsen af en kassekredit inden selskabets konkurs havde medført en berigelse for banken eller et tab for konkursboet

Sag BS-51059/2020-HJR
Dom afsagt den 14. december 2021

X A/S under konkurs
mod
Vestjysk Bank A/S

Sagen angik, om nedbringelsen af en kassekredit, som var sket ved indbetalinger umiddelbart forud et selskabs konkurs, kunne omstødes efter konkurslovens § 67 eller § 74.

Højesteret lagde til grund, at indbetalingerne i væsentligt omfang udgjorde enten betalinger af fordringer omfattet af bankens virksomhedspant eller betalinger i forbindelse med salg af varer og andre aktiver, der forinden havde været omfattet af virksomhedspantet. Højesteret bemærkede samtidig, at konkursboet ikke havde fremlagt regnskabsmæssige eller andre oplysninger, der nærmere belyste bankens berigelse eller boets tab ved den skete nedbringelse af kassekreditten.

Under de foreliggende omstændigheder kom Højesteret efter en samlet vurdering frem til, at det ikke var godtgjort, at nedbringelsen af kassekreditten med netto 431.570,67 kr. havde medført en berigelse for banken eller et tab for boet.

Højesteret kom på den baggrund frem til, at der ikke skulle ske omstødelse.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-51059/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-51059/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-51059/2020-HJR (pdf)