Gå til sidens indhold

Højesteret

14 dec 2021

Højesteret

Videoafhøring tilladt brugt som bevis mod protest

Videoafhøring af tiltaltes 4-årig datter tilladt afspillet under hovedforhandlingen, trods bistandsadvokatens påberåbelse af vidnefritagelse

Sag 80/2021
Kendelse afsagt den 10. december 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T’s 4-årige datter, som var forurettet i straffesagen, blev videoafhørt i forbindelse med efterforskning af sagen. På daværende tidspunkt var begge hendes forældre mistænkte, men der blev alene rejst tiltale mod T for som en person i forurettedes husstand at have begået vold gentagne gange efter straffelovens § 244, stk. 2.

Spørgsmålet for Højesteret var, om der under hovedforhandlingen mod T kunne ske afspilning af videoafhøringen af hans datter, når datterens bistandsadvokat påberåbte sig vidnefritagelse på hendes vegne.

Højesteret udtalte, at interessekonflikten mellem datteren og hendes forældre fortsat bestod ved hovedforhandlingen, uanset at moderen ikke var tiltalt. Det var derfor fortsat bistandsadvokaten, som varetog datterens interesser under sagen, herunder på vegne af hende tog stilling til spørgsmålet om vidnefritagelse.

Der var enighed om, at datterens forklaring var af afgørende betydning for sagens udfald.

Vedrørende de øvrige betingelser for at pålægge en parts nærmeste at afgive forklaring, udtalte Højesteret, at under hensyn til den rejste tiltale, og i lyset af den ved straffelovens § 244, stk. 2, skete strafskærpelse, de vidtrækkende konsekvenser, som en sådan vold kan have for et barn, og samfundets interesse i at retsforfølge den nævnte type vold, berettigede sagens beskaffenhed og betydning, at videoafhøringen blev tilladt anvendt under sagen.

Da betingelserne for vidnepålæg herefter var opfyldt, blev det tilladt anklagemyndigheden at afspille videoafhøringen af datteren som bevis under hovedforhandlingen.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 80/2021 (pdf)