Gå til sidens indhold

Højesteret

26 feb 2021

Højesteret

Der skulle oplyses om mistanke om arvelig sygdom ved forsikringstegning

Oplysningen var trods sygdommens arvelighed ikke omfattet af forsikringsaftalelovens forbud mod at indhente oplysninger, der kan belyse arveanlæg

Sag BS-14231/2020-HJR

Dom afsagt den 26. februar 2021

A

mod

Privatsikring A/S

Sagen angik, om A havde krav på at få udbetalt engangserstatning for en arvelig hjertesygdom, som blev konstateret den 2. februar 2017. Sygdommen var medfødt.

Den 1. juni 2016 blev A indkaldt til en undersøgelse på et hospital, idet hun indgik i en familieudredning af en arvelig hjertesygdom, efter at hendes bror havde fået konstateret sygdommen. Den 9. oktober 2016 udfyldte A’s mor en helbredserklæring til brug for tegning af en forsikring for datteren og svarede nej på spørgsmålet ”kontrolleres, behandles eller mistænkes barnet for at have nogle sygdomme eller lidelser?”. Højesteret fandt, at A’s mor herved afgav urigtig oplysning, og at dette måtte tilregnes hende som uagtsomt.

Efter forsikringsaftalelovens § 3 a må et forsikringsselskab ikke i forbindelse med indgåelse af aftaler anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme. Selskabet er dog ikke afskåret fra at spørge om og bruge oplysninger om den forsikredes tidligere og nuværende helbredstilstand. Højesteret fandt, at dette gælder, selv om en tidligere eller aktuel sygdom er arvelig. Da spørgsmålet i helbredserklæringen angik A’s nuværende eller tidligere helbredstilstand, var hendes mor herefter ikke berettiget til at svare nej på spørgsmålet som følge af forbuddet i forsikringsaftalelovens § 3 a.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-14231/2020-HJR

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-14231/2020-HJR