22 feb 2021

Højesteret

Kæremål afvist, da appelfunktionen på minretssag.dk ikke var benyttet

Kæreskrift var indlæst på minretssag.dk inden for kærefristen, men appelfunktionen først benyttet efter kærefristens udløb, hvorfor kæremålet blev afvist

Sag BS-86/2021-HJR

Kendelse afsagt den 22. februar 2021

Sports Group Denmark A/S

mod

WATERNLIFE ApS

Sports Group Denmark A/S fik den 3. december 2020 Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære til Højesteret. Kærefristen udløb den 31. december 2020.

Sports Group Denmarks kæreskrift blev indlæst på domstolenes sagsportal (minretssag.dk) den 29. december 2020 som et processkrift på landsrettens sagsnummer. Sagsportalens appelfunktion blev imidlertid først anvendt den 4. januar 2021, hvor kærefristen var udløbet.

Højesteret fandt, at sagsportalens appelfunktion skal anvendes ved iværksættelse af kæremål, således at det ikke er tilstrækkeligt at indlæse et processkrift indeholdende et kæreskrift på en allerede eksisterende sag i sagsportalen. Højesteret henviste i den forbindelse til formålet med indførelsen af sagsportalen samt Domstolsstyrelsens vejledning om anvendelse af sagsportalen.

Da der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at kæren undtagelsesvist burde tillades, afviste Højesteret kæremålet.

Læs hele kendelsen i sag BS-86/2021-HJR