Gå til sidens indhold

Højesteret

16 feb 2021

Højesteret

Køber ifaldt ikke erstatningsansvar for køb af konfiskeret olie

Der forelå ikke sådanne helt ekstraordinære omstændigheder, så en køber af konfiskeret olie kunne ifalde erstatningsansvar over for den tidligere ejer

Sag BS-11895/2020-HJR
Dom afsagt den 16. februar 2021

Stena Oil AB
mod
Monjasa A/S, Monjasa Holding A/S, Monjasa Chartering ApS, Monjasa DMCC, Energizer Shipping ApS, A og B

To skibe forsøgte at foretage en STS-overførsel (ship-to-ship) af olie i staten São Tomé og Príncipes territorialfarvand. Der var ikke indhentet tilladelse fra de saotomesiske myndigheder til STS-overførslen. De to rederier, som ejede skibene, blev som følge heraf pålagt administrative bøder. Der blev endvidere rejst en straffesag mod skibenes kaptajner for smugleri efter den saotomesiske straffelov. De to kaptajner blev af de saotomesiske domstole fundet skyldige i smugleri og straffet med fængsel i 3 år. Herudover blev der truffet afgørelse om bl.a. at konfiskere en olielast, som tilhørte Stena Oil.

Sagen angik, om Stena Oil kunne rejse krav mod de indstævnte (Monjasa) i anledning af, at de købte den konfiskerede olielast af São Tomé og Príncipe.

På baggrund af oplysninger fra sagkyndige i saotomesisk ret lagde Højesteret til grund, at ejendomsretten til olien efter saotometisk ret overgik til São Tomé og Príncipe ved konfiskationen, og at São Tomé og Príncipe herefter var berettiget til at sælge olien til Monjasa DMCC. Højesteret lagde endvidere efter oplysningerne fra de sagkyndige til grund, at en køber i hvert fald som udgangspunkt ikke efter saotomesisk ret ifalder erstatningsansvar over for den oprindelige ejer ved at købe en genstand, som er endeligt konfiskeret af de saotomesiske domstole.

Spørgsmålet var herefter, om de saotomesiske myndigheder i forbindelse med konfiskationen af olielasten havde handlet på en sådan måde, at Monjasa, uanset konfiskationsafgørelsen fra São Tomé og Príncipes Højesteret, kunne ifalde erstatningsansvar over for Stena Oil ved at have købt olien.

Højesteret anførte, at sagen ikke drejede sig om anerkendelse og fuldbyrdelse af de saotomesiske domstoles konfiskationsafgørelse her i landet, men om erstatningsansvar for køb af en konfiskeret genstand i den konfiskerende stat.

Højesteret udtalte, at der i en sådan situation måtte foreligge helt ekstraordinære omstændigheder, for at køberen, som støttede ret på konfiskationsafgørelsen, med henvisning til synspunkter om ordre public kunne pålægges erstatningsansvar over for den oprindelige ejer af den konfiskerede genstand. Det ville f.eks. kunne være tilfældet, hvis der var tale om genstande, som hidrørte fra statsudøvet pirateri eller handlinger, der kunne sidestilles hermed, og den konfiskationsafgørelse, som køberen støttede ret på, blot var en facade, der har til formål at legitimere sådanne handlinger. Højesteret fandt, at Stena Oil ikke havde godtgjort, at der forelå sådanne helt ekstraordinære omstændigheder.

Da Monjasa havde været berettiget til at handle i tillid til konfiskationsafgørelsen fra São Tomé og Príncipes højesteret, fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at pålægge Monjasa ud fra berigelsessynspunkter at fralægge sig fortjenesten, som blev opnået ved handlen med olien.

Højesteret kom herved til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen i sag BS-11895/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-11895/2020-HJR (pdf)