Gå til sidens indhold

Højesteret

22 mar 2021

Højesteret

Om meldepligt

Meldepligt var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Sag 105/2020
Dom afsagt den 22. marts 2021

Rigsadvokaten
mod
T

Sagen for Højesteret angik, om en udlænding, T, kunne straffes for i 165 tilfælde at have overtrådt en pålagt meldepligt i perioden fra den 1. august 2018 til den 19. august 2019.

T var ved dom i 2005 blevet straffet med fængsel i 7 år for grov, personfarlig kriminalitet og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Udlændingemyndighederne traf i 2007 afgørelse om, at T ikke kunne tvangsudsendes til sit hjemland. I forbindelse med den efterfølgende prøveløsladelse i 2008 blev han pålagt opholds- og meldepligt først på Center Sandholm. Siden blev opholds- og meldepligten ændret flere gange, og i 2017 blev opholdspligten ophævet. Senest blev han fra 1. august 2018 pålagt at melde sig mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og kl. 17 hos Københavns Politi på Hovedbanegården.

Højesteret udtalte, at meldepligt for en person på tålt ophold er et vilkår, der er knyttet til, at vedkommende opholder sig her i landet, selv om der er sket udvisning. T var pålagt at melde sig tre gange om ugen på politistationen på Københavns Hovedbanegård, der lå få kilometer fra hans opholdssted hos ægtefællen og deres to børn. Højesteret fandt, at den pålagte meldepligt ikke udgjorde et uproportionalt indgreb i hans ret til privatliv eller familieliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 eller – for så vidt angår perioden indtil den 1. maj 2019 – den ret til bevægelsesfrihed efter artikel 2 i Tillægsprotokol 4, som udlændingelovens dagældende forarbejder forudsatte indtil da, at personer på tålt ophold i Danmark var omfattet af.

T var tidligere tildelt advarsler for ikke at efterkomme pålæg om meldepligt, senest i januar 2018. Højesteret fandt, at den nævnte advarsel skulle tillægges gentagelsesvirkning, og at sagen efter anklagemyndighedens tilkendegivelse alene skulle bedømmes som et andengangstilfælde ved strafudmålingen. Højesteret forhøjede herefter straffen til fængsel i 7 måneder. Højesteret tiltrådte derudover, at T, som følge af overtrædelsen af meldepligten, var udvist med et indrejseforbud i 6 år.

Landsretten var for så vidt angår strafudmålingen kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 105/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 105/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 105/2020 (pdf)