Gå til sidens indhold

Højesteret

15 mar 2021

Højesteret

Udlæg i indestående på klientkonto

Indestående på klientkonto skulle henregnes til klientens formue, og der var ikke i øvrigt forhold, som kunne føre til, at udlægget ikke kunne foretages

Kendelse afsagt den 15. marts 2021

Sag 65/2020

A
mod
Gældsstyrelsen

Biintervenient til støtte for A:
Danske Advokater

En advokat bistod en klient i en sag om ekstraordinær genoptagelse af klientens indkomstansættelse for 2009. I den forbindelse havde klienten indbetalt 125.000 kr. til en klientkonto som sikkerhed for advokatens krav på salær mv. Advokaten havde udført arbejde i sagen for 55.000 kr. Sagen angik, om Gældsstyrelsen kunne gøre udlæg i klientens indestående på klientkontoen for hans gæld til det offentlige, og i givet fald udlæggets prioritetsmæssige stilling.

Højesteret fandt, at indeståendet på klientkontoen skulle henregnes til klientens formue, uanset at klienten efter reglerne om klientkonti ikke selv kunne råde over sit indestående. Der kunne derfor foretages udlæg heri efter retsplejelovens § 507, stk. 1. Højesteret lagde vægt på, at klienten kunne bringe klientforholdet til ophør med den konsekvens, at han kunne kræve kontoen opgjort og få udbetalt indeståendet med fradrag af salær for udført arbejde.

Klienten anførte, at Gældsstyrelsen ved udlægget havde frataget ham midler til at føre sag mod skattemyndighederne. Højesteret bemærkede hertil, at retsplejeloven ikke indeholder bestemmelser, der ud fra sådanne hensyn begrænser adgangen til udlæg, og at der ikke var peget på forhold, som på andet grundlag kunne føre til, at udlægget ikke kunne foretages.

Højesteret fandt endelig, at advokaten ikke havde sikkerhed i indeståendet for arbejde udført efter det tidspunkt, hvor han blev gjort bekendt med udlægget.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 65/2020 (pdf)