Gå til sidens indhold

Højesteret

12 apr 2021

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om aldersdiskrimination kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-44953/2020-HJR

Kendelse afsagt den 9. april 2021

HK Danmark som mandatar for A
mod
Tandlægeforeningen som mandatar for X ApS

Sagen ved Sø- og Handelsretten angik, om det var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling pga. alder, at X ApS bragte en uddannelsesaftale med A til ophør under henvisning til, at X ApS ikke så sig i stand til at betale et løntillæg for tre års erhvervserfaring, som A var berettiget til.

Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-44953/2020 (pdf)