Gå til sidens indhold

Højesteret

14 apr 2021

Højesteret

Begyndelsestidspunkt for forrentning

Ikke forhold der kunne begrunde tidligere forrentning efter rentelovens § 3, stk. 5

Sag BS-19745/2020-HJR
Dom afsagt den 14. april 2021

If Skadeforsikring, Filial af If Skadeförsäkring AB
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) traf afgørelse om, at Føniks A/S ikke – som hidtil bestemt – var sikringspligtig arbejdsgiver med hensyn til en arbejdsskade, og at If Skadeforsikring, som Føniks havde tegnet ulykkesforsikring hos, skulle have refunderet det beløb, som selskabet indtil da havde betalt til den tilskadekomne.

Sagen angik, fra hvilket tidspunkt If Skadeforsikring havde krav på forrentning af det nævnte beløb.

Højesteret udtalte, at If Skadeforsikrings krav på refusion må anses for et krav uden for formuerettens område. Højesteret lagde vægt på, at kravet modsvarer ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, som er pengekrav uden for formuerettens område.

If Skadeforsikrings anmodninger om genoptagelse af arbejdsskadesagen i Arbejdsskadestyrelsen og sagsanlæg herom indebar ikke retsforfølgning, som kunne begrunde forrentning efter rentelovens § 8, stk. 1.

Der forelå ikke sådanne særlige forhold, som efter rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, kunne begrunde, at der skulle betales rente fra et tidligere tidspunkt end anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-19745/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-19745/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-19745/2020-HJR (pdf)