Gå til sidens indhold

Højesteret

19 apr 2021

Højesteret

Fastsættelse af advokatsalær i inkassosag

Ved fastsættelse af advokatsalær i en inkassosag behandlet ved fogedretten skulle der tages udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende takster

Kendelse afsagt den 16. april 2021

Sag 99/2020

Jyske Finans A/S
mod
A

Biintervenient til støtte for Jyske Finans A/S:
Danske Inkassoadvokater

Sagen angik, hvilket beløb Jyske Finans A/S’ advokat skulle tilkendes i salær i en inkassosag om selskabets krav mod A. Sagsværdien var opgjort til ca. 18.500 kr., og Jyske Finans havde haft advokatbistand til både udenretlig og indenretlig inddrivelse af kravet.

Højesteret udtalte bl.a., at det følger af praksis, at der ved fastsættelse af beløb til dækning af udgifter til advokatbistand ved indenretlig behandling af inkassosager, herunder ved fogedretten, tages udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende takster for inkassosager. Det følger endvidere af praksis, at der ved fastsættelse af salæret i disse sager skal fratrækkes omkostninger til eventuel udenretlig inkasso ved advokat. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at de vejledende takster afspejler de gennemsnitlige rimelige omkostninger, som i almindelighed forventes at være forbundet med indenretlig inddrivelse ved advokat. Denne fremgangsmåde er begrundet i, at de vejledende takster er fastsat med henblik på at dække omkostninger til advokatbistand for hele inkassoforløbet, herunder for udenretlig inddrivelse Taksterne har endvidere til formål at skabe forudsigelighed og gennemsigtighed ved fastsættelsen af inkassoomkostninger.

Højesteret fandt på den baggrund, at der ved fastsættelsen af salæret i sagen skulle tages udgangspunkt i de vejledende takster. Da der ikke var grundlag for at fravige dette udgangspunkt, blev beløbet på baggrund af sagsværdien fastsat til 2.240 kr. Efter fradrag af de udenretlige inddrivelsesomkostninger på 1.700 kr., skulle Jyske Finans herefter tilkendes et yderligere beløb på 540 kr.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse med den ændring, at sagen ved fogedretten skulle fremmes til foretagelse af yderligere udlæg for 540 kr., så det samlede advokatsalær blev 2.240 kr.

Læs hele kendelsen i sag 99/2020 (pdf)