Gå til sidens indhold

Højesteret

12 apr 2021

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Skattesager skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-43529/2020-HJR og BS-43526/2020-HJR

Kendelse afsagt den 9. april 2021

Skatteministeriet
mod
Viking Life-Saving Equipment A/S

og

Skatteministeriet
mod
Claus Sørensen A/S

Sagerne angik skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skattepligtig indkomst baseret på en transfer pricing-korrektion, hvor skattemyndighederne bl.a. havde anvendt en statistisk metode, det såkaldte interkvartile interval, til at fastsætte armslængdepriserne for varesalg til udenlandske datterselskaber.

Byretten henviste sagerne til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten hjemviste imidlertid sagerne til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagerne til landsretten ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-43529 og BS-43526 (pdf)