Gå til sidens indhold

Højesteret

29 apr 2021

Højesteret

Om en konkursfordring havde den fornødne klarhed

Konkursfordring fastslået ved dom havde den fornødne klarhed, uanset at dommen var anket

Kendelse afsagt den 28. april 2021 

Sag 7/2021

TST Logistik ApS under konkurs
mod
A

A var i byretten blevet dømt til at betale erstatning til TST Logistik ApS under konkurs. A havde anket dommen til landsretten. Konkursboet indgav konkursbegæring mod A på grundlag af det idømte beløb og påstod anken af byrettens dom afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a, hvorefter en anke kan afvises bl.a., hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten. Landsretten bestemte, at der ikke var grundlag for at afvise anken i medfør af § 368 a.

Under konkurssagen gjorde A gældende, at kravet ikke havde den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for afsigelse af konkursdekret, navnlig under henvisning til, at landsretten ikke havde afvist anken i medfør af retsplejelovens § 368 a.    

Højesteret fandt, at der gælder en forhåndsformodning for, at en fordring har den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for afsigelse af konkursdekret, når kreditor har fået dom for kravet, selv om dommen er anket. A havde ikke afkræftet denne formodning. Den omstændighed, at landsretten ikke havde afvist anken i medfør af retsplejelovens § 368 a, kunne ikke føre til et andet resultat.   

Højesteret hjemviste herefter sagen til fortsat behandling i skifteretten. 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 7/2021 (pdf)