Gå til sidens indhold

Højesteret

03 maj 2021

Højesteret

Om transfer pricing

Transfer pricing-dokumentation var så mangelfuld, at skatteansættelse kunne ske skønsmæssigt. Ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet

Sag BS-19502/2020-HJR
Dom afsagt den 26. april 2021

Tetra Pak Processing Systems A/S
mod
Skatteministeriet

Sagen vedrørte, om den transfer pricing-dokumentation (TP-dokumentation), som Tetra Pak Processing Systems A/S (TPH) havde udarbejdet vedrørende selskabets handel med Tetra Pak-koncernens salgsselskaber, var så mangelfuld, at Skattestyrelsen havde været berettiget til skønsmæssigt at ansætte TPH’s skattepligtige indkomst i skatteårene 2005-2009, og om der i givet fald var grundlag for at tilsidesætte det skøn, som var udøvet af Skattestyrelsen.

Højesteret fandt, at der var tale en TP-dokumentation, som ikke levede op til kravet om, at TPH skulle oplyse, hvorledes priser mellem TPH og salgsselskaberne rent faktisk var fastsat, og som heller ikke indeholdt en sammenlignelighedsanalyse, således som det kræves efter den dagældende § 3 B, stk. 5, i skattekontrolloven og § 6 i transfer pricing-bekendtgørelsen.

På denne baggrund fandt Højesteret – ligesom Landsskatteretten og landsretten – at TP-dokumentationen var mangelfuld i så væsentligt omfang, at den ikke gav Skattestyrelsen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om armslængdeprincippet var overholdt. Den mangelfulde dokumentation måtte således sidestilles med manglende dokumentation. Højesteret tiltrådte herefter, at TPH’s skattepligtige indkomst i skatteårene 2005-2009 kunne ansættes skønsmæssigt.

Højesteret tiltrådte, at TPH ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skøn hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at skønnet havde ført til et åbenbart urimeligt resultat. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af TPH’s skattepligtige indkomst i skatteårene 2005-2009.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen i sag BS-19502/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-19502/2020-HJR (pdf)