Gå til sidens indhold

Højesteret

14 apr 2021

Højesteret

Prøveløsladelse utilrådelig

Oplysninger om indsattes forhold under indsættelsen og om verserende sag tillagt vægt ved tilrådelighedsvurderingen

Sag BS-41003/2020-HJR
Kendelse afsagt den 13. april 2021

A
mod
Direktoratet for Kriminalforsorgen

Efter straffeloven er det bl.a. en betingelse for, at en dømt kan blive prøveløsladt efter at have udstået to tredjedele af straffetiden, at den dømtes forhold ikke gør prøveløsladelsen utilrådelig. Sagen angik, om A’s forhold gjorde det utilrådeligt at prøveløslade ham, da Direktoratet for Kriminalforsorgen traf afgørelse herom den 20. december 2019.

Højesteret tiltrådte efter en samlet vurdering, at det var utilrådeligt at prøveløslade A. Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at A, der afsonede en straf på 3 år og 6 måneders fængsel for grov narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191, under en uledsaget udgang blev sigtet og efterfølgende tiltalt og i byretten dømt efter samme bestemmelse med fængsel i 1 år og 3 måneder. De øvrige oplysninger om A’s forhold kunne efter Højesterets opfattelse ikke føre til en anden vurdering. Heller ikke det anførte om forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kunne føre til et andet resultat.

Højesteret kom herved til samme resultat som landsretten.

Læs hele kendelsen i sag BS-41003/2020-HJR (pdf)