Gå til sidens indhold

Højesteret

10 maj 2021

Højesteret

Om værdien af minoritetsaktieposter ved tvangsindløsning

Værdien af minoritetsaktieposter skulle fastsættes til en forholdsmæssig andel af selskabets værdi

Sag 48/2020
Dom afsagt den 10. maj 2021

Baltic Packaging A/S
mod
A
og
B

Den 13. juli 2012 meddelte hovedaktionæren i Baltic Packaging A/S, at minoritets-aktionærerne i selskabet skulle lade deres aktier indløse, jf. selskabslovens § 70. Efter lovens regler om tvangsindløsning havde A og B herefter krav på en indløsningskurs svarende til aktiernes værdi. Sagen angik, hvad denne værdi skulle fastsættes til.

Højesteret tiltrådte, at en aktiehandel i maj 2012 ikke kunne lægges til grund som udtryk for den reelle værdi af selskabet, og at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at tilsidesætte skønsmandens vurdering af selskabets værdi.

Den foreliggende sag angik unoterede minoritetsaktier i Baltic Packaging, og der var ikke oplysninger om transaktioner, som kunne belyse aktiernes værdi. Aktierne havde værdi for hovedaktionæren, som ved tvangsindløsningen opnåede den fulde rådighed over selskabet. Skønsmandens ansættelse af et fradrag på 23 % var et fradrag for værdien af aktierne i fri handel, hvilket der ikke var tale om her. Højesteret fandt herefter, at aktiernes værdi måtte fastsættes som en forholdsmæssig andel af selskabets værdi som fastsat af skønsmanden.

Højesteret kom herved til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen i sag 48/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 48/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 48/2020 (pdf)