Gå til sidens indhold

Højesteret

01 jun 2021

Højesteret

Videoafhøringer af børn kunne afspilles i retten

Videoafhøringer af to børn kunne afspilles under hovedforhandlingen i straffesagen mod deres forældre

Sag 5/2021
Kendelse afsagt den 27. maj 2021

Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2

T1 og T2 var blevet tiltalt for voldelige overgreb og trusler mod deres to døtre og to sønner. Både forældrene og børnene var afghanske statsborgere. De to døtre havde afgivet forklaring til politiet, og den var blevet videooptaget (videoafhøring). Forældrenes forsvarere og døtrenes bistandsadvokat protesterede under hovedforhandlingen i byretten mod, at det blev tilladt anklageren at afspille videoafhøringerne af døtrene.

Som deres forældres nærmeste ville døtrene ikke have haft pligt til at udtale sig som vidner i retten. Om videoafhøringerne af dem kunne afspilles, afhang derfor af, om betingelserne for at pålægge dem at afgive forklaring som vidner ville have været opfyldt. Et sådant vidnepålæg kan ikke gives, hvis forklaringen må antages at ville udsætte vidnet for tab af velfærd, jf. retsplejelovens § 171, stk. 2, nr. 1, og stk. 3.

Forsvarerne og bistandsadvokaten argumenterede for, at det måtte antages, at døtrene ville blive udsat for tab af velfærd, hvis videoafhøringerne blev afspillet. De henviste i den forbindelse til, at døtrenes far ville kunne blive udvist, hvis han fandtes skyldig, og at døtrene i så fald risikerede at blive udvist sammen med ham. Byretten tillod afspilning af videoafhøringerne.

For Højesteret handlede sagen bl.a. om, hvorvidt bestemmelsen i § 171, stk. 2, nr. 1, om tab af velfærd var til hinder for afspilning af videoafhøringerne under hovedforhandlingen. Højesteret udtalte, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at afspilning af videoafhøringerne vil medføre tab af velfærd for døtrene. Der blev herved lagt vægt på, at såfremt faren måtte blive fundet skyldig og udvist, og udlændingemyndighederne i forlængelse heraf skulle tage stilling til, om døtrene fortsat skal have opholdstilladelse, vil udlændingemyndighederne i den forbindelse være forpligtet til at lægge vægt på Danmarks internationale forpligtelser og døtrenes personlige forhold, herunder at deres forældre i så fald ville være fundet skyldige i alvorlige overgreb mod dem.

Videoafhøringerne af døtrene kunne derfor afspilles under hovedforhandlingen i straffesagen mod forældrene.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Højesteret har samme dato i sag 4/2021 afsagt kendelse vedrørende en lignende problemstilling

Læs hele kendelsen i sag 5/2021 (pdf)