Gå til sidens indhold

Højesteret

29 jun 2021

Højesteret

Fængsel på livstid for drab og drabsforsøg begået som led i bandekonflikt

To tiltalte idømt fængsel på livstid for drab og drabsforsøg som led i en verserende bandekonflikt

Sag 103/2020
Dom afsagt den 24. juni 2021

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

T1 og T2 var fundet skyldige i drab og drabsforsøg begået i forening under anvendelse af en halvautomatisk pistol på et offentligt sted. For Højesteret angik sagen straffens udmåling.

Drab straffes efter praksis med fængsel i 12 år, når der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan bevirke nedsættelse eller forhøjelse af straffen. Højesteret bemærkede, at der ved straffastsættelsen i den foreliggende sag skulle tages hensyn til, at de tiltalte havde begået både et drab og et drabsforsøg, og at drabet og drabsforsøget blev begået med en halvautomatisk pistol på et offentligt sted.

Da forholdene blev begået som led i en verserende bandekonflikt, skulle straffen forhøjes efter straffelovens § 81 a. I forarbejderne til bestemmelsen er det forudsat, at der i tilfælde, hvor domstolene normalt ville udmåle en straf på mere end 10 års fængsel, f.eks. i en drabssag, som udgangspunkt skal fastsættes en straf af fængsel på livstid.

Højesteret tiltrådte, at T1 og T2 skulle straffes med fængsel på livstid, og at T2’s unge alder og det forhold, at han ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, efter forholdenes karakter og grovhed ikke kunne føre til, at der blev fastsat en tidsbestemt straf.

Højesteret stadfæstede herved landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 103/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 103/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 103/2020 (pdf)