Gå til sidens indhold

Højesteret

23 jun 2021

Højesteret

Om dommers habilitet og erstatning for varetægtsfængsling

Ikke grundlag for at rejse tvivl om dommers fuldstændige upartiskhed. De erstatningssøgende havde ikke krav på erstatning på grund af egen skyld

Sag 51/2020
Dom afsagt den 15. juni 2021

Anklagemyndigheden
mod
A, B, C, D, E, F og G

I 2016 blev de erstatningssøgende tiltalt for at have forsøgt at lokalisere og sætte sig i besiddelse af 310 kg kokain fra en container i Fredericia Havn og udføre kokainen fra Danmark. Ved Retten i Koldings dom af 22. december 2016 blev de frifundet. De havde alle i en periode forud for dommen været varetægtsfængslet og krævede som følge heraf erstatning.

Ved landsrettens dom blev anklagemyndigheden frifundet for påstandene om erstatning. Sagen angik for Højesteret, om én af landsdommerne i den forbindelse var inhabil, således at dommen skulle ophæves, og sagen hjemvises til ny behandling i landsretten. Hvis dette ikke var tilfældet, angik sagen endvidere, om der var grundlag for at tilkende erstatning for frihedsberøvelsen.

På tidspunktet for Rigsadvokatens afgørelser om nægtelse af erstatning i de foreliggende sager var den pågældende landsdommer statsadvokat hos Rigsadvokaten. Det var oplyst, at han ikke deltog i behandlingen af sagerne, og at sagerne henhørte under og blev behandlet af en anden afdeling hos Rigsadvokaten end den, som han var chef for. Det måtte herefter lægges til grund, at den pågældende landsdommer heller ikke havde haft overordnet ansvar for sagerne, herunder med kompetence til at gribe ind i behandlingen af dem eller på anden måde påvirke deres udfald. Højesteret tiltrådte herefter, at landsdommeren ikke var inhabil i sagen.

Højesteret tiltrådte endvidere, at de erstatningssøgende forud for strafforfølgningen havde udvist en så mistankepådragende adfærd, at de måtte påregne risiko for bl.a. langvarig varetægtsfængsling som sket. Højesteret tiltrådte herefter, at der forelå en sådan grad af egen skyld, at de erstatningssøgende ikke havde krav på erstatning.

Højesteret kom herved til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen i sag 51/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 51/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 51/2020 (pdf)