Gå til sidens indhold

Højesteret

12 aug 2021

Højesteret

Ankestævning sendt til byretten kunne betragtes som kæreskrift

Højesteret ophævede landsrettens afvisningsdom og hjemviste sagen om sagsomkostninger til fornyet behandling i landsretten som en kæresag

Sag 109/2020
Kendelse afsagt den 12. august 2021

Finansiel Stabilitet
mod
A
og
Sp/f X

Retten på Færøerne traf den 18. november 2019 afgørelse om at tilkende A og Sp/f X sagsomkostninger i en erstatningssag, hvori A og Sp/f X havde været blandt de sagsøgte, indtil Finansiel Stabilitet i november 2018 frafaldt søgsmålet mod dem.

Den 2. december 2019 sendte Finansiel Stabilitet en ankestævning vedrørende afgørelsen om sagsomkostninger til Østre Landsret og indbetalte ankeafgift. Finansiel Stabilitet sendte samme dag ankestævningen til Retten på Færøerne.

Landsretten afviste appelsagen med den begrundelse, at Retten på Færøernes afgørelse om sagsomkostninger var truffet ved beslutning og ikke i domsform, og at afgørelsen således ikke var genstand for anke, men burde være appelleret ved kære. Landsretten udtalte herefter, at ankestævningen efter omstændighederne ikke kunne betragtes som et rettidigt indgivet kæreskrift.

Højesteret udtalte, at ankestævningen – som anført af landsretten – opfyldte kravene til et kæreskrift, og at Retten på Færøerne havde modtaget ankestævningen inden kærefristens udløb.

Højesteret fastslog, at ankestævningen kunne betragtes som et rettidigt indgivet kæreskrift. Finansiel Stabilitets bemærkninger i ankestævningen om valget af anke som appelform kunne ikke føre til et andet resultat. Højesteret bemærkede, at det måtte lægges til grund, at Finansiel Stabilitet ikke ved sit valg af anke som appelform havde tilsigtet en omgåelse af reglerne om appel og retsafgift.

Højesteret ophævede på den baggrund landsrettens dom og hjemviste sagen til fortsat behandling i landsretten som en kæresag.

Læs hele kendelsen i sag 109/2020 (pdf)